Regulamin

Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego przez
MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim

Spis treści

I. Postanowienia Ogólne
II. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i usług
III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
IV. Odpłatność wykonania Usługi
V. Tryb postępowania reklamacyjnego
VI. Ochrona danych osobowych
VII. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi
VIII. Odpowiedzialność MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim i użytkowników
IX. Polityka prywatności i dane osobowe
X. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem https://www.sutim.pl/ (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: Użytkownicy”).
2. Właścicielem i administratorem serwisu https://www.sutim.pl/ , zwanego dalej ”Serwisem”, jest MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim z siedzibą w Moszczenicy, 38-321 Moszczenica, ul. Gorlicka, nr 624. NIP: 7382008262, REGON: 120609159 (dalej: Usługodawca).
3. Podstawą skorzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim będzie upoważniony do odmowy świadczenia.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.sutim.pl/. Regulamin jest dostępny do pobrania, zapisania i odtwarzania, przez Użytkownika w dowolnym czasie.
5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
6. Wycena kosztu naprawy karoserii pojazdu jest przygotowywana w sposób zindywidualizowany, bez udziału rzeczoznawcy majątkowego i w oparciu o bieżącą działalność oraz doświadczenie zakładu MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim.

Wycena kosztu naprawy samochodu nie stanowi wyceny przygotowywanej przez rzeczoznawcę majątkowego lub likwidatora szkody.

Wycena kosztu naprawy jest przygotowywana w oparciu o doświadczenie i bieżącą działalność MATEUSZ MITUŚ F.H.U. z zakresu wykonywania napraw blacharskich oraz napraw lakierniczych pojazdów.

Rzeczywista wartość kosztu naprawy karoserii pojazdu wskazana w kosztorysie naprawy sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego lub likwidatora szkody może odbiegać od wartości wskazanej w wycenie sporządzonej przez MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Wycena nie może być traktowana jako rekomendacja odnośnie kosztów naprawy pojazdu. W toku sporządzania kosztorysu naprawy pojazdu nie jest dokonywana analiza ani weryfikacja prawdziwości jakichkolwiek parametrów wycenianych kosztów naprawy pojazdu, w szczególności stanu pojazdu, powierzchni lakierowanych, elementów nie widocznych, itp., a sporządzony kosztorys naprawy jest sporządzona wyłącznie w oparciu o dane przekazane przez użytkownika.

II. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i usług

W celu efektywnego korzystania z serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności, a także korzystania z usług użytkownik powinien dysponować:
1. urządzeniem z procesorem o częstotliwości taktowania minimum 1 GHz i kartą graficzną o pamięci minimum 512 MB,
2. dostępem do Internetu,
3. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową: MS Edge, Mozilla FireFox, Chrome, lub Safari,
4. włączoną obsługą Java Script,
5. włączoną obsługą plików Cookies,
6. aktywnym adresem e-mail – w przypadku korzystania z niektórych usług oferowanych w ramach lub za pośrednictwem serwisu.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Przedmiotem Umowy („Umowa”) zawieranej między MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i akceptacji kwoty wynagrodzenia. Umowa trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
2. Usługa świadczona przez MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim polega na indywidualnej wycenie naprawy uszkodzeń karoserii samochodowej, na podstawie otrzymanych od Użytkownika informacji, w szczególności zdjęć uszkodzonego pojazdu.
3. MATEUSZ MITUŚ F.H.U. zastrzega, że w przypadku dużej ilości zamówionych usług. Czas realizacji kosztorysu naprawy może być wydłużony.
4. Użytkownik po wejściu na stronę https://www.sutim.pl/ wypełnia zamieszczony formularz elektroniczny(„Formularz”), podając informację dotyczące uszkodzonego pojazdu.
5. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu do MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
6. Użytkownik na stronie https://www.sutim.pl/ Wprowadza do Formularza informację dotyczące pojazdu, szkodzie, a także przesłała za pośrednictwem Formularza plik graficzny przedstawiający uszkodzony pojazd.
7. Wypełnienie formularza jest bezpłatne oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usługi.
9. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim o rezygnacji z Usługi. Rezygnację można dokonać w sposób określony w rozdziale VII Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi.

IV. Odpłatność wykonania Usługi

1. Usługi wyceny naprawy świadczone przez MATEUSZ MITUŚ F.H.U. są odpłatne. Opłatą obciążany jest Użytkownik – Klient, który wyraża zgodę na wykonanie usługi oraz akceptuje wysokości wynagrodzenia za sporządzenie kosztorysu.
2. Przed przystąpieniem do wykonania usługi – Wyceny naprawy karoserii pojazdu – MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim przesyła na adres e-mail Użytkownika koszt wykonania wyceny (tj. kwota wynagrodzenia dla MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim za wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu).
3. Użytkownik otrzymując wiadomość e-mail zawierającą kwotę wynagrodzenia dla MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim za wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu, ma 14 dni na zaakceptowanie jej.
4. Wyrażenie zgody na wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną), w którym Klient potwierdza pisemnie, iż akceptuje wysokość kwoty usługi za sporządzenia kosztorysu.
5. Nie złożenie pisemnego oświadczenia, w terminie 14 dni, równoznaczne jest z odstąpieniem od umowy.
6. Pisemne oświadczenie, z której treści wynika, że Klient nie wyrażenie zgody na wysokość wynagrodzenia równoznaczne jest z odstąpieniem od umowy.
7. Uzyskanie indywidualnej wyceny następuję po opłaceniu, wystawionej na rzecz osoby zainteresowanej faktury proformy.
8. MATEUSZ MITUŚ F.H.U. przystępuje do realizacji usługi po wpłynięciu i zaksięgowaniu wymaganej kwoty na rachunku bakowym Bank Pekao S.A. 58 1240 5110 1111 0010 7028 9553
9. Zakup indywidualnej wyceny w MATEUSZ MITUŚ Sutim jest potwierdzony informacją o zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przesłaną na adres e-mail podany w treści formularza.
10. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z wykonaną przez MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim Usługą.
11. Za wykonanie usługi, MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim wystawia faktury zgodnie z danymi podanymi, przez Użytkownika.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacja dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: kontakt@sutim.gorlice.pl W terminie 14 dni od zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim niezwłocznie, w kolejności wpływania jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania prze MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzu jest MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim.
3. Dane podawane przez Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są prze MATEUSZ MITUŚ F.H.U. wyłącznie w celu realizacji Usługi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązywania Umowy, rezygnacji z Usługi, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Usługi.
7. MATEUSZ MITUŚ F.H.U. nie ponosi odpowiedzialności za podanie prze osoby korzystające z Serwisu danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
8. MATEUSZ MITUŚ F.H.U. będąc administratorem powierzonych mu danych osobowych,  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.

VII. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

1. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, ma on prawo do odstąpienia umowy świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), do MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny pod adresem: https://www.sutim.pl/regulamin/
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Klient zobowiązany jest do złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), do MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim.
4. Skutkiem odstąpienia, rezygnacji z Usługi jest, zaniechanie wykonania Usługi oraz usunięcie danych Użytkownika.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………………………………
Data zawarcia umowy: …………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………
Adres konsumenta: …………………………………………………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………
Data: …………………………………………………………

VIII. Odpowiedzialność MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim i użytkowników

MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim nie ponosi odpowiedzialności za:
1. działania osób trzecich,
2. poprawność, rzetelność i aktualność treści publikowanych w serwisie,
3. następstwa wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania treści publikowanych w serwisie,
4. czasowej lub trwałej niedostępności serwisu lub usług,
5. udostępnienia przez użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim,
6. leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, za które MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim nie odpowiada,
7. szkody powstałe w skutek siły wyższej.

IX. Polityka prywatności i dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://www.sutim.pl/polityka-prywatnosci/

X. Postanowienia końcowe

1. MATEUSZ MITUŚ F.H.U. Sutim zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści regulaminu, w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyn, o czym poinformuje Użytkowników niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z MATEUSZ MITUŚ F.H.U Sutim umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia 16.12.2019